Governing Body
1.) Dr.O.P.Shukla, Chairman
2.) Shri Kailash Chandra Agrawal
3.) Shri Raj Kumar Vyas
4.) Shri Pravin kumar Sharma(Advocate)
5.) Shri Gunakar Sharma
6.) Dr.R.G.Sonkawde(UGC Representative)
7.) Dr.A.K.Shrivastav(Jiwaji University Representative)
8.) Shri Ashok Sharma-Industrialists
9.) Dr.J.K. JainTeacher Representative
10.) Dr.V.K. Jain,Teacher Representative
11.) Dr.R.K.Tewari, Principal, Ex-officio Secretary